BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZLAR İLANI

İLAN BANDIRMA  KAYMAKAMLIĞI (Milli Emlak Müdürlüğü ) 1 -Aşağıda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen, mülkiyetleri Hazineye ait 3...

İLAN

BANDIRMA  KAYMAKAMLIĞI

(Milli Emlak Müdürlüğü )

1 -Aşağıda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen, mülkiyetleri Hazineye ait 3 (üç) adet taşınmazın irtifak hakkı tesisi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte, Bandırma Kaymakamlığında (Milli Emlak Müdürlüğü) teşekkül edecek olan Komisyon huzurunda yapılacaktır. (Adres: Hacıyusuf Mah.İstiklal Cd No:5 Bandırma/Balıkesir)

2 -İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

                 a) İhalesine katılınacak taşınmazın hizasında gösterilen tutar kadar bedeli içerir Geçici teminat makbuzununun (Bandırma Malmüdürlüğü veznesine,  veznelerin çalışma saatleri dikkate alınarak, Bankadan yatırılması istenmesi halinde yine Bandırma Malmüdürlüğünün Ziraat Bankası Bandırma Şubesinde bulunan TR41 0001 0000 48 0000 1000 5206 nolu hesaba (Talep edilen taşınmaz için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek) yatırılması),  veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının ( süresiz ve limit içi olması, işin özelliği belirtilecek, bunların teminat mektubunda görünmesi, banka teyit yazısı ile birlikte ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir.

                  b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi,

                  c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması)

                  ç) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

3 -İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

4 - İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihalelerde ihaleye katılacakların ihale öncesinde, anılan Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan ve yukarıda sayılan bilgi ve belgelerle birlikte;

                a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü (güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik veya biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi) ile kurulu gücünü belirtir dilekçeyi,

                b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gösteren ilgili Şebeke İşletmecisinden alınacak yazıyı ihale öncesinde İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Söz konusu taşınmaz üzerinde; 412 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması amacıyla yirmi dokuz (29) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilecektir.

6 -s(1) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi/kullanma izni verilmesi amacıyla, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Büyük Ova Koruma Alanı dışında;

               a) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,   

               b) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler, 

              c) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler, başvuruda bulunabilir.

(2) Büyük Ova Koruma Alanı içinde ise sadece tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilir.

(3)  Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler bu Tebliğ kapsamında başvuruda bulunamazlar.

7 - Yatırımcıların bir tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurmak istemesi halinde, tüketim tesisi ile aynı bölgede bulunma şartı aranmaksızın tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunması gerekmektedir. Ayrıca;

a) Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretim tesislerinin güç sınırı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre belirlenir.

b) Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilir.

8 - (1) Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın ön izin sözleşmesi düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilir.

(2) Ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından İdareye teslim edilir. Bu süreyi üç katına kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir.  İdarece, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda yer alan kurulu güç için gerekli taşınmaz miktarı tespit edilerek ön izin verilmesi gereken taşınmaz yüzölçümü belirlenerek ön izin sözleşmesi revize edilir. Taşınmazın kalan kısmının ifrazının mümkün olması halinde taşınmaz ifraz edilir.

9 - İrtifak hakkı tesis edilen taşınmaz üzerinde yapılacak olan lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin işlemlerde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde düzenlenen inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanacaktır.

10 - İtrifak hakkı tesis edilecek taşınmazlardan; yıllık irtifak hakkı bedelleri üzerinden işlem bedeli olarak; irtifak hakkı bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir), 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ayrıca tahsil edilecektir.

11 -Üzerinde ağaç olan taşınmazların muhdesat bedelleri (ağaç bedelleri) irtifak hakkı tesisini müteakip güncel bedel üzerinden hak lehtarından ayrıca peşin olarak tahsil edilecektir.

12 -İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Bandırma Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

13 -Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.

14 -Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

15 -Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Yukarıda yazılı ihale bilgileri ise https://balikesir.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir. (Bilgi İçin : 0 266 715 6266)

İLAN OLUNUR

                                                                                                         İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZLAR

Sıra NoTaşınmaz Noİl İlçeMahalle Ada NoParsel NoYüzölçümü (m²)Hazine HissesiCinsiİrtifak Hakkı Tesis Edilecek Alan (m²)İrtifak Hakkı Tesis Amacıİl Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)İhalenin
TarihiSaati
110040101660BalıkesirBandırma Yenice1705432.439,78TamHam toprak2.439,78Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması57.000,0017.100,0030.11.202310:00
210040101661BalıkesirBandırma Yenice1705444.244,88TamHam Toprak4.244,88Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması98.000,0029.400,0030.11.202310:30
310140103240BalıkesirBandırma Yenice1705453.490,63TamHam Toprak3.490,63Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması81.000,0024.300,0030.11.202311:00

#ilangovtr

Basın No ILN01915646

15 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar

Son bir ayda egegundem.com.tr sitesinde 3.343.974 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Ege Gündem Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ege Gündem Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Ege Gündem Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Ege Gündem Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.