BALIKESİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARESİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN BALIKESİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Karesi Emlak Müdürlüğü) SIRA NO.TAŞINMAZ NOİLİİLÇESİMAHALLEMEVKİİ / SOKAĞIADA...

İLAN

BALIKESİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(Karesi Emlak Müdürlüğü)

SIRA
NO.
TAŞINMAZ NOİLİİLÇESİMAHALLEMEVKİİ / SOKAĞIADAPARSELCİNSİYÜZÖLÇÜMÜ (m²)HAZİNE
HİSSESİ
İMAR DURUMUTAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT
 BEDELİ (TL)
İHALE TARİHİİHALE SAATİ
110010101042BalıkesirKaresiAktarmaÇetlenbik Kıranı17830Hali Arazi1.221,95Tamİmarsız55.000,0011.000,0021.11.202309:20
210010114663BalıkesirKaresiBakacakKürtül181147Hali Arazi7.363,41Tamİmarsız370.000,0074.000,0021.11.202309:40
310010101996BalıkesirKaresiBüyükpınarKumluca106215Ham Toprak411,23Tamİmarsız15.000,003.000,0021.11.202310:00
410010101997BalıkesirKaresiBüyükpınarKumluca106216Ham Toprak503,08Tamİmarsız18.000,003.600,0021.11.202310:20
510010116865BalıkesirKaresiÇaypınarBağlaraltı 1773Çalılık5.210,03Tamİmarsız300.000,0060.000,0021.11.202310:40
610010116883BalıkesirKaresiÇaypınarKöycivarı 1791Tarla733,26Tamİmarsız64.000,0012.800,0021.11.202311:00
710010114928BalıkesirKaresiDavutlarErikdere 746Hali Arazi6.652,31Tamİmarsız380.000,0076.000,0021.11.202311:20
810010115328BalıkesirKaresiİbirlerKöycivarı157230Ham Toprak975,32Tamİmarsız196.000,0039.200,0021.11.202311:40
910010115464BalıkesirKaresiKalaycılarTuzlalık129366Hali Arazi5.816,78Tamİmarsız350.000,0070.000,0021.11.202312:00
1010010115640BalıkesirKaresiKarakol-110317Hali Arazi1.037,29Tamİmarsız47.000,009.400,0021.11.202312:20
1110010106570BalıkesirKaresiTurpluYağcılar (Armalı)155265Avlulu Saya1.231,54Tamİmarsız154.000,0030.800,0021.11.202314:00
1210010106581BalıkesirKaresiTurpluÇırpıllı17747Hali Arazi10.201,17Tamİmarsız380.000,0076.000,0021.11.202314:20
1310010106582BalıkesirKaresiTurpluÇetmiyurdu1799Hali Arazi9.263,29Tamİmarsız380.000,0076.000,0021.11.202314:40
1410010106197BalıkesirKaresiYeniköyBağlar1019Tarla1.682,26Tamİmarsız76.000,0015.200,0021.11.202315:00
1510010106198BalıkesirKaresiYeniköyBağlar10110Tarla5.905,35Tamİmarsız266.000,0053.200,0021.11.202315:20
1610010116061BalıkesirKaresiYeniköySüzmelidere 4029Çalılık483,98Tamİmarsız40.000,008.000,0021.11.202315:40
1710010116214BalıkesirKaresiYeniköyKiremitlik 4182Hali Arazi3.599,72Tamİmarsız360.000,0072.000,0021.11.202316:00
1810010116254BalıkesirKaresiYeniköySarıkız 4223Ham Toprak2.344,10Tamİmarsız165.000,0033.000,0021.11.202316:20
1910010106521BalıkesirKaresiYeşilovaÇiftlik11438Hali Arazi1.417,16Tamİmarsız93.000,0018.600,0022.11.202309:20
2010010115793BalıkesirKaresiNaipliKargakıran18425Hali Arazi959,73Tamİmarsız58.000,0011.600,0022.11.202309:40
2110010115794BalıkesirKaresiNaipliKargakıran18426Hali Arazi1.308,23Tamİmarsız80.000,0016.000,0022.11.202310:00
2210010105453BalıkesirKaresiŞamlı- 5398Arsa3.179,00Tam1/1000 Uyguluma İmar Planında        2 Kat Konut Alanı3.200.000,00640.000,0022.11.202310:20
2310010118026BalıkesirKaresiYaylacık-1135Arsa323,53TamKöy Gelişme Alanında Kalmaktadır.178.000,0035.600,0022.11.202310:40
2410010118027BalıkesirKaresiYaylacık-1136Arsa266,62TamKöy Gelişme Alanında Kalmaktadır.147.000,0029.400,0022.11.202311:00
2510010118613BalıkesirKaresiYaylacıkDeğirmenbaşı1415Arsa1.827,65TamKöy Gelişme Alanında Kalmaktadır.1.000.000,00200.000,0022.11.202311:20
2610010118591BalıkesirKaresiYaylacıkDeğirmenbaşı1386Arsa2.286,83TamKöy Gelişme Alanında Kalmaktadır.1.150.000,00230.000,0022.11.202311:40

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmaz mallar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.                                           

2- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda (Kuva-i Milliye Mah. Karanfil Sok. No:1 Karesi/BALIKESİR) toplanacak ihale komisyonunca yapılacaktır.               

3- İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Karesi Emlak Müdürlüğü) bedelsiz görülebilir.  

4- Taşınmazların satış bedeli, (5.000,00 TL'ye kadar olanlar hariç) talep edilmesi halinde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yıl içinde eşit taksitlerle de ödenebilir. Taksitlendirilen bedele kanuni faiz uygulanır. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedelinden yüzde yirmi (%20) indirim uygulanır. Müşteriden satış bedeli ve  döner sermaye işlem bedeli (İhalelerinde oluşan satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından alınan bedel) haricinde her hangi bir vergi, resim, harç alınmayacak olup, ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.            

5- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

     a) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. kimlik numarasını (T.C. Kimlik Kartı aslının ibrazı ile birlikte fokopisi) bildirmeleri,                 

     b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,  vergi kimlik numarasını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (2023 yılı) sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir  belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.   

     c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş Noter Tasdikli Vekaletnameyi vermeleri,      

     d) İhale başlangıç saatine kadar geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak; tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.), Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilir.)  edilir.                                                                                         

7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare veya ihale komisyonu sorumlu değildir.                                                                                                                  

8- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                        

9- Taşınmazların üzerinde üçüncü kişilere ait muhdesat olması durumunda şartnamede belirtilecek, müşteri ile muhdesat sahibi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince kendi aralarında çözüm sağlayacaktır.                                                                                                                                                     

10- Taşınmazların imar durumu, imarlı alanlar ile ilgili yapılaşma şartları vb. hususlar istekli tarafından ilgili belediyeden araştırılarak, bu şartların bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılaşma şartları vb. hususlara ilişkin İdareye sorumluluk yüklenemez, bu hususta İdareden hak ve tazminat talebinde bulunamazlar. Taşınmazların imar durumları dosyasında bulunan bilgi, belgeler ve ilgili belediyeden alınan belgelere istinaden hazırlanmış olup, ihaleye hazırlık süreci ile ihale tarihi arasındaki sürede taşınmazın imar durumundaki değişiklikten dolayı İdareye sorumluluk yüklenemez.

 11- Geçici Teminat Bedellerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı (Defterdarlık veya Malmüdürlükleri) veznelerine yatırılması gerekmekte olup,  Alındı Belgesinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Ayrıca Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde Vezne bulunmadığından tahsilat işlemi yapılamamaktadır.                        

12- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin : 0 266 224 4715 / Dahili 502)                                                                                                                                                                                                       İLAN OLUNUR                                                              

#ilangovtr

Basın No ILN01914139

03 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar

Son bir ayda egegundem.com.tr sitesinde 3.343.974 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Ege Gündem Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ege Gündem Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Ege Gündem Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Ege Gündem Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.